Automatinis vertėjas:
EnglishLithuanianUkrainian

Atnaujinta 2022m. lapkričio 11 d.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka kviečia dalyvauti atrankoje į laisvas nenuolatinio pobūdžio Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos budėtojo pareigas.

        0, 5 (pusė etato) pareigybės.

        Grupė – nekvalifikuoti darbuotojai. Budėtojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

        D lygio pareigybė. Pareiginė alga – MMA (0, 5).

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENTENTUI:

 1. Šias pareigas einančiam darbuotojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
 2. Darbuotojas turi būti kruopštus, atsakingas ir pareigingas, sugebantis dirbti ir priimti sprendimus savarankiškai.
 3. Žinoti administracinių patalpų išdėstymą, gebėti komunikuoti su pagalbą teikiančiomis (policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos, apsaugos policijos ir avarinėmis) tarnybomis ir bibliotekos darbuotojais bei lankytojais, išmanyti signalizacijos sistemų veikimą, apsaugos signalizacijų išdėstymą ir jų įjungimo bei išjungimo vietas.

BUDĖTOJO FUNKCIJOS

 1. Budėtojo pareiga – užtikrinti Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos turto apsaugą ir palaikyti patalpose tvarką ir švarą. Budėtojas vykdo šias funkcijas:
  • Prižiūri Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos turtą, tvarką ir užtikrina turto  apsaugą.
  • Užtikrina, kad patalpos būtų paliktos tvarkingos, visi įrenginiai išjungti, nepastebėta elektros ir santechnikos įrangos gedimų.
  • Prižiūri Bibliotekos patalpas, įsitikina, kad visi Bibliotekos lankytojai ar patalpas nuomojantys asmenys paliko pastatą. Stebi, ar pastate nėra svetimų asmenų, pastebėjus  įtartinus asmenis ar kitokius pažeidimus apie tai pranešti atitinkamoms tarnyboms.
  • Įjungia/išjungia vietinės apsaugos signalizacijos sistemą. Patikrina, ar ji veikia tinkamai. Suveikus bibliotekos signalizacijai, su saugos  tarnybų darbuotojais, vyksta į įvykio vietą.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje (su nurodytais kontaktais) ;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos personalo vadybininkei (Vytauto g. 20, Marijampolė, A4 kabinetas) tiesiogiai arba elektroniniu paštu  –  info@marvb.lt.

Atrankos skelbimo data – 2022 m. lapkričio 11 d.

Dokumentai priimami iki lapkričio 20 d. įskaitytinai. Atranka skelbiama Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data – 2022 m. lapkričio 24 d. Apie atrankos posėdžio į laisvą budėtojo pareigybę, vietą ir laiką atrinkti kandidatai informuojami atskiru pranešimu.

Kontaktai pasiteiravimui: 8 698 33810, el. paštas info@marvb.lt