2021 gegužės 14 d.

SKELBIAMAS KONKURSAS UŽIMTI MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGAS

Skelbimo data –  2021-05-12

Konkursą organizuoja: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, įstaigos kodas 190495783, Vytauto g. 20, Marijampolė.

Pareigos – vyriausiasis buhalteris,  darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis), 1 etatas;

Pareigybės lygis – A2;

Darbo užmokestis – pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas 7,5 –8,2.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį
išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba
aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam
prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba
buhalterinės apskaitos mokslų studijų krypčių bei 1 metų darbo patirtį.

2. Vyriausiasis buhalteris turi mokėti , žinoti ir išmanyti :
2.1. Bibliotekos veiklos sritis;
2.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, liečiančią buhalterinę apskaitą, darbo
santykius ir dokumentų valdymą;
2.3. Bibliotekos struktūrą;
2.4. bendruosius ekonomikos principus ir elementus;
2.5. apskaitos dokumentų pildymo pagrindinius principus (periodiškumo, apskaitos
pastovumo, piniginio įkainojimo, turinio svarbos ir kiti principai);
2.6. ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus;
2.7. socialinio draudimo įmokų reguliavimo ir lėšų naudojimo tvarką;
2.8. prekių pirkimo-pardavimo ūkines operacijų atlikimo ir registravimo apskaitos registruose
tvarką;
2.9. inventorizacijos atlikimo tvarką;
2.10. sąmatų rengimo principus;
2.11. darbo analizės būdus;
2.12. internetinės bankininkystės principus;
2.13. dokumentų valdymo reikalavimus, organizacinės, tvarkomosios dokumentacijos sistemas;
2.14. sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką;
2.15. darbo organizavimo tvarką;
2.16. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
2.17. darbą su buhalterinėmis apskaitos programomis (Finet, Finalga, Finas, VSAKIS);
2.18. darbą kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu.
2.19. viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų (VSAFAS) nuostatas buhalterinėje
apskaitoje.

3. Vyriausiasis buhalteris privalo vadovautis:
3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais
norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius,
darbuotojų saugą ir sveikatą, dokumentų valdymą reguliuojančiais teisės aktais.
3.3. darbo tvarkos taisyklėmis;
3.4. darbo sutartimi;
3.5. šiuo pareigybės aprašymu;
3.6. kitais Bibliotekos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisyklėmis ir pan.).

DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Vyriausiasis buhalteris atlieka šias funkcijas:
4.1. organizuoja finansinę – buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų
teisėtumo, Bibliotekos lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų
įforminimo kontrolę;
4.2. pateikia teisingus ir savalaikius ataskaitinius duomenis finansų statistikos įstaigoms;
4.3. rengia projektų finansines ataskaitas ir kontroliuoja projektų lėšų panaudojimą;
4.4. taiko apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo šiuolaikines priemones, tobulesnes
buhalterinės apskaitos formas bei metodus;
4.5. organizuoja buhalterinę apskaitą, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
4.5.1. apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės beipagrindinės
priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos,
susijusios su lėšų cirkuliacija;
4.5.2. tiksliai apskaitomos išlaidos sąmatų vykdymui, operacijos, kapitalinio remonto,
paslaugų ir kitų darbų išlaidos, padaryti ekonomiškai pagrįsti skaičiavimai
(kalkuliacijos šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti);
4.5.3. tvarkoma Bibliotekos įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;
4.5.4. teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio
draudimo įnašai, grąžintos bankams paskolos, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams
asmenims;
4.5.5. buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius
dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos mokesčių administratoriui;
4.5.6. tikrinama, kaip tvarkoma buhalterinė apskaita ir atskaitomybė Bibliotekoje;
4.5.7. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų
4.5.8. bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;
4.6. kontroliuoja:
4.6.1.kaip laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;
4.6.2.kaip laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių, pagrindinių priemonių,
atsiskaitymo bei kito turto inventorizavimo, taisyklių;
4.6.3. ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami atlyginimai,
laikomasi finansinės ir kasos drausmės;
4.6.4. ar nustatytu laiku išieškomos skolos Bibliotekai ir padengiami įsiskolinimai
kreditoriams;
4.6.5. ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai;
4.6.6.Bibliotekos buhalterio darbą.
4.7. rengia ir tvirtina finansinę atskaitomybę, teiktiną Bibliotekos direktoriui ir įstatymų
nustatytoms ar kitoms institucijoms;
4.8. rengia mokesčių deklaracijas;
4.9. konsultuoja mokesčių dydžio klausimais;
4.10. rengia su savo veiklos sritimi susijusius dokumentus;
4.11. kontroliuoja ir koordinuoja bibliotekos buhalterio darbą, jo nesant (dėl ligos, atostogų ir
kt.) atlieka bibliotekos buhalterio funkcijas;
4.12. aktyviai padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir
neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių
įstatymų pažeidimams;
4.13. organizuoja inventorizacijas, nuolat tikrina medžiagų, prekių ir kitų materialinių vertybių
likučius.
4.14. užtikrina ir organizuoja specialių apskaitos dokumentų įsigijimo ir naudojimo tvarkos
laikymąsi, organizuoja tinkamą šių dokumentų apsaugą;
4.15. dalyvauja įstaigos komisijų ir darbo grupių, sudarytų įstaigos direktoriaus įsakymu, darbe;
4.16. organizuoja prekinių, materialinių vertybių įsigijimo, panaudojimo, realizavimo,
pardavimo, apsaugos ir apskaitos darbą;
4.17. nutraukus su įstaiga darbo santykius, Bibliotekos direktoriui (arba jo paskirtam asmeniui)
perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, tai įforminant
perdavimo ir priėmimo aktu;
4.18. informuoja Bibliotekos direktorių apie gaunamus pranešimus, pateikia jam pasirašyti
paruoštus dokumentus ir ataskaitas;
4.19. sistemina ir saugo gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams.

ATSAKOMYBĖ
5. Vyriausiasis buhalteris atsako:
5.1. už savo pareigų (numatytų šiame pareigybės aprašyme) netinkamą vykdymą ar nevykdymą
pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;
5.2. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus;
5.3. už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį
kodeksus.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. motyvacinį raštą;
  5. veiklos gaires.

Pretendentas dokumentus teikia el. būdu (per valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS prašymų teikimo modulį).

Dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktinis asmuo pasiteirauti – Danutė Burlėgienė, tel. 8 686 93912, el. paštas info@marvb.lt

Konfidencialumą garantuojame.

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email