Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-1deuyji1xl) įtvirtina asmenų, pateikusių Informaciją apie pažeidimus įstaigoje, su kuria sieja darbo ar sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, teisinės apsaugos pagrindus ir formas, šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • Pavojaus aplinkai;
 • Kliudymo ar neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • Neteisėto veiklos finansavimo;
 • Netesėto arba neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • Neteisėtu būdu įgyto turto;
 • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • Kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimus gali pateikti:

 • Per vidinį Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 • Kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • Viešai.

Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Petro Kriaučiūno viešąja biblioteka sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, ją gali pateikti:

 • Tiesiogiai kompetentingam subjektui;
 • Elektroniniu paštu info@marvb.lt;
 • Palikdamas pranešimą Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos interneto svetainės www.marvb.lt skyriuje ,,Korupcijos prevencija“ → „Pranešimai apie korupciją“;
 • Palikdamas pranešimą Lietuvos respublikos prokuratūros svetainėje el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt;

Teikiant pranešimą vidiniu kanalu – reikia užpildyti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
 • jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius

Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje paskirtas kompetentingas subjektas – personalo vadybininkė Danutė Burlėgienė, priima informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, informaciją vertina ir priima sprendimą. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Pranešimo apie pažeidimą forma