Automatinis vertėjas:

Atnaujinta 2022m. sausio 4 d.

Atranka į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios  bibliotekos Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus vyresn. bibliotekininko pareigas

Pareigybės rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 1 pareigybė.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutartis rūšis – neterminuota darbo sutartis.

Pareiginė alga –6, 7 – 7, 0

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:

Turėti aukštąjį (komunikacijos, informacijos ar humanitarinių mokslų srities) ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.

Žinoti kultūros veiklą reglamentuojančius įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymus, Marijampolės savivaldybės administracijos ir bibliotekos lokalinius teisės aktus.

Žinoti Bibliotekininkystės teorijos pagrindus, norminių dokumentų, reglamentuojančių bibliotekos ir skyriaus veiklą reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktikoje.

Žinoti bibliotekos dokumentų fondų formavimo, tvarkymo, saugojimo principus ir metodus, informacijos išteklių paieškos sistemas.

Gebėti organizuoti ir valdyti dokumentų fondus, elektroninės informacijos išteklius, tvarkyti jų apskaitą ir išmanyti viešųjų pirkimų reikalavimus.

Mokėti dirbti kompiuteriu ne žemesniu kaip ECDL (M7) vartotojo lygiu (MS Office programiniu paketu), Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistemos (toliau –LIBIS) programine įranga;

Ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti anglų kalbą.

Taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Dalyvauti Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos atviro fondo informacijos išteklių formavimo procese, atsižvelgiant į vartotojų informacines reikmes.

Organizuoti dokumentų fondų judėjimą ir tvarkymą, rengti dokumentų siuntų lydraščius ir bibliotekiškai tvarkyti dokumentus.

Organizuoti ir tvarkyti Bibliotekos periodinių leidinių fondus: tirti paklausą, užsakyti dokumentus, vykdyti viešuosius periodinių leidinių pirkimus.

LIBIS PĮ registruoti gautus periodinius dokumentus, kurti periodinių leidinių schemas, formuoti LIBIS PĮ periodinių leidinių nurašymo aktus, užtikrinti nurašymų tikslingumą ir atitikimą Fondų apsaugos nuostatams.

Viešinti Bibliotekos paslaugas, dokumentų fondus, informacijos išteklius ir užtikrinti šios informacijos sklaidą įvairiais viešinimo kanalais.

Kurti fizinių ir elektroninių dokumentų bibliografinius įrašus, naudojant LIBIS suvestinio elektroninio katalogo resursus.

Tvarkyti Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių dokumentų fondų vienetinę apskaitą.

Tvarkyti Bibliotekos Atsarginį fondą ir jo apskaitą.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti atrankoje (su nurodytais kontaktais) ;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. Gyvenimo aprašymą (Europass CV);
  5. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi);
  6. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos personalo vadybininkui (Vytauto g. 20, Marijampolė, A4 kabinetas) tiesiogiai arba elektroniniu paštu – info@marvb.lt.

Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Atrankos būdas – pokalbis ir užduotis raštu.

Atrankos skelbimo data – 2023 m.  sausio 4 d.

Dokumentai priimami: iki 2023 m. vasario 24 d. (įskaitytinai). Atranka skelbiama Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data – pasibaigus dokumentų pateikimo terminui, apie atrankos posėdžio į laisvą Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus vyresn. bibliotekininko pareigybę, vietą ir laiką atrinkti kandidatai informuojami atskiru pranešimu.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 52945, 8 616 40840; el. paštas info@marvb.lt