Privatumo politika

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje (toliau – Biblioteka) tvarkomi esamų ir buvusių bibliotekos lankytojų ir vartotojų asmens duomenys vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (toliau – duomenų subjektas), iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai.

Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas ir kiti duomenys.

Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto.

Asmens duomenys taisomi arba atnaujinami kiekvienais metais arba tada, kai duomenų subjektas pats patikslina savo duomenis.

Asmens duomenys, kurie nebereikalingi tvarkymo tikslams įgyvendinti, yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

  Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai

Pateikti asmens duomenys yra neskelbiami.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:

 • asmens tapatybės nustatymas,
 • vartotojų apskaita,
 • vartotojų aptarnavimas,
 • teikiamų paslaugų administravimas,
 • informavimas apie teikiamas paslaugas,
 • informacijos išteklius, artėjančius terminus grąžinti pasiskolintus dokumentus,
 • organizuojamus renginius ir kt.,
 • dokumentų fondų komplektavimas,
 • teikiamų paslaugų kokybės vertinimas,
 • LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistema) bendro skaitytojo pažymėjimo funkcionavimas bendros skaitytojų registravimo duomenų bazės pagrindu,
 • lankytojų, vartotojų ir turto saugumo užtikrinimas.
  Iš bibliotekos vartotojų renkami asmens duomenys

Asmens duomenys yra informacija, iš kurios galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti konkretų fizinį asmenį.

Renkami asmens duomenys yra:

 • asmens vardas, pavardė,
 • asmens kodas,
 • asmens gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,
 • duomenys apie neįgalumą,
 • informacija apie išsilavinimą (mokymosi įstaiga, įgytas išsilavinimas, mokslo laipsnis),
 • profesija, darbovietė, mokymosi vieta (klasė, kursas),
 • vaiko iki 16 m. tėvų ar globėjų vardas, pavardė,
 • vaiko iki 16 m. tėvų ar globėjų gyvenamosios vietos adresas,
 • vaiko iki 16 m. tėvų ar globėjų telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Bibliotekos darbuotojai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas.

Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį taip pat galioja perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo santykiams.

  Vaizdo duomenų tvarkymas

Siekiant užtikrinti Bibliotekos vartotojų saugumą ir viešąją tvarką, Bibliotekos valdomus materialinius išteklius, Bibliotekos patalpos stebimos vaizdo stebėjimo kameromis.

Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 30 kalendorinių dienų, o pasibaigus šiam terminui duomenys sunaikinami.

  Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektai turi teisę:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą,
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi, ŽIŪRĖTI ČIA.
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis, ŽIŪRĖTI ČIA.
 • prašyti pašalinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis (iš LIBIS sistemos pašalinti duomenis galima bibliotekoje, kurioje asmuo yra užsiregistravęs), ŽIŪRĖTI ČIA.
 • prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą,
  gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“), ŽIŪRĖTI ČIA.
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys,
 • prašyti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

Asmuo, siekdamas įgyvendinti pirmiau nurodytas savo teises, gali pateikti Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai (Vytauto g. 20, LT 68298, Marijampolė, el. p. adapareigunas@marvb.lt, tel. Nr. (8 343) 51862) rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą arba elektroninių ryšių priemonėmis.

Duomenų subjektas, pateikęs Bibliotekai rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba pateikęs prašymą elektroninių ryšių priemonėmis ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nustatyta tvarka patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę prašyti surinkti jo asmens duomenis ar informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą ir jį supažindinti su surinktais duomenimis ar informacija.

Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Biblioteka pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo ir asmens tapatybės patvirtinimo.

  Asmens duomenų saugumą ir slaptumą užtikrina duomenų apsaugos pareigūnas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos duomenų apsaugos pareigūną (tel. Nr. (8 343) 51879, el. p. adapareigunas@marvb.lt).

Jeigu asmuo nesutinka su Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI) (Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. Nr.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt )

Kaip mes naudojame slapukus? Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „marvb.lt“ svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek „Marijampolės savivaldybės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos“ teikiamas paslaugas. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais: Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje. Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Duomenys apie naudojamus slapukus:
*Žiūrint per mobilų telefoną, visą lentelės turinį pamatysite slinkdami ją iš kairės į dešinę.
Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga
_tawkuuid tawk.to Susirašinėjimų programos funkcionalumas (Dešinėje, apačioje) 6 mėnesiai
_ga analytics.google.com Sekimo kodas, Google Analytics dalis Sesija
_gat_gtag_[nuosavybės-ID] analytics.google.com Lankytojų ribojimas (Throttle request rate), Google Analytics dalis 1 minutė
_gid analytics.google.com Google Analytics dalis 1 – 3 dienos
_CookieLawInfoConsent GDPR Cookie Consent Tikrina ar vartotojas priėmė sutikimą naudotis slapukais 1 metai
TawkConnectionTime tawk.to Seka prisijungimo prie susirašinėjimų sistemos laiką Sesija
TawkCookie tawk.to Susirašinėjimų programos funkcionalumas (Dešinėje, apačioje) 1 mėnesis
Tawk_[nuosavybės-ID] tawk.to Susirašinėjimų programos funkcionalumas (Dešinėje, apačioje) 1 mėnesis
cookielawinfo-checkbox-necessary GDPR Cookie Consent Tikrina ar vartotojas sutiko su būtinų slapukų vartojimu 1 valanda
cookielawinfo-checkbox-non-necessary GDPR Cookie Consent Tikrina ar vartotojas sutiko su nebūtinų slapukų vartojimu 1 valanda
viewed_cookie_policy GDPR Cookie Consent Tikrina ar vartotojas peržiūrėjo sutikimą naudotis slapukais 1 diena
„Marijampolės savivaldybės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos“ interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms „marvb.lt“ interneto svetainėje, taikomas atitinkamas trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikomos privatumo apsaugos nuostatais.