2022 gegužės 6 d.

 Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos  pastatų techninės priežiūros darbininko pareigas.

1, 0 (vienas etatas) pareigybė.

Grupė – kvalifikuoti darbuotojai. Pastatų techninės priežiūros darbininkas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

C lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  4,7- 5,0.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENTENTUI:

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

2.  Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.

3.  Pastatų techninės priežiūros darbininkas turi mokėti:

3. 1. Smulkius santechnikos,  staliaus, remonto ir statybos  darbus;

3.2. Saugiai dirbti elektriniais įrankiais, prietaisais, mechanizmais, naudotis statybiniais įrengimais, įrankiais, skirtais pastatų techninei priežiūrai atlikti.

4. Pastatų techninės priežiūros darbininkas turi žinoti ir išmanyti:

4. 1. Saugos darbe, gaisrinės saugos  ir elektrosaugos reikalavimus;

4. 2. Darbui naudojamų prietaisų, įrenginių, technikos ir kito inventoriaus  priežiūros reikalavimus, jų naudojimo taisykles;

4. 3. Turi būti kruopštus, atsakingas, mandagus, mokantis savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Pastatų techninės priežiūros darbininko funkcijos:

 1. Atlieka bibliotekos ūkio, pastatų ir statinių priežiūros darbus Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose, kuriuos dirbti paveda direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 
 2.  Prižiūri vandentiekio, kanalizacijos sistemas, valo užsikimšusius lietvamzdžius, apžiūri ir remontuoja pastatų stogus.
 3. Pagal poreikį atlieka bibliotekos ir padalinių pastatų, patalpų vidaus ir išorės remonto darbus.
 4. Esant poreikiui, padeda bibliotekos darbuotojams tvarkyti interjerą, perstatyti baldus.
 5. Remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, remontuoja baldus.
 6. Atlieka įvairius smulkius staliaus darbus.
 7. Atlieka padalinių aplinkos priežiūros ir tvarkymo darbus.
 8. Palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje.
 9. Padeda arba savarankiškai gabena, įkrauna, iškrauna bibliotekos ūkinį inventorių, knygas ar kanceliarines prekes.
 10. Prižiūri bibliotekos pastatų būklę ir praneša apie darbo metu pastebėtus pastato sistemų gedimus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams ir imasi priemonių jiems pašalinti.
 11. Saugo ir prižiūri bibliotekos lauko inventorių.
 12. Rūpinasi statinių ir patalpų tvarkingumu bei jų atitikimu gaisrinės saugos reikalavimams.
 13. Dėvi darbo rūbus, atitinkamas asmens apsaugos priemones, naudoja tik tvarkingus prietaisus, įrankius ir įrengimus ir laiko juos tam skirtoje vietoje.
 14. Vykdo kitus Bibliotekos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams bei Bibliotekos direktoriaus nurodytas funkcijas, susietas su šios pareigybės aprašymu.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Dokumentus, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. gegužės 20 (imtinai) d.:

Tiesiogiai (Vytauto g. 20, Marijampolė, personalo vadybininkei arba elektroniniu paštu  –  info@marvb.lt .

Atrankos skelbimo data – 2022 m. gegužės 6 d.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.

Atrankos data – 2022 m. gegužės 30 d. Iki atrankos likusne mažiau 3 dienoms, pagal komisijos  pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualaus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir trukmė.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 698 33810

Kategorijos:
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email