Automatinis vertėjas:

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-39

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos nuostatai

1.Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, veiklos teisinį pagrindą, tikslus, veiklos rūšis, funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, lėšų šaltinius ir naudojimo tvarką, darbuotojų priėmimą į darbą ir jų darbo apmokėjimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir priežiūrą, nuostatų keitimo tvarką.

2.Biblioteka yra Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityje ir vykdanti bibliotekinę veiklą.

3.Bibliotekos pavadinimas – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka.

4.Bibliotekos savininkas – Marijampolės savivaldybė.

5.Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.

6.Marijampolės savivaldybės taryba:

6.1.tvirtina ir keičia Bibliotekos nuostatus;

6.2.priima sprendimą dėl Bibliotekos buveinės pakeitimo

6.3.priima sprendimą dėl Bibliotekos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;

6.4.priima sprendimą dėl Bibliotekos filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

6.5.skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

6.6.sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais Savininko kompetencijai priskirtus bibliotekos veiklos klausimus.

7.Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą ir blanką su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

8.Biblioteka turi struktūrinius teritorinius padalinius mieste ir kaimo vietovėse. Bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių skaičių ir išdėstymą, atsižvelgiant į vietos sąlygas, nustato Marijampolės savivaldybės taryba.

9.Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

10.Bibliotekos veiklos laikotarpis yra neteminuotas.

11.Biblioteka yra paramos gavėjas.

12.Bibliotekos veiklos tikslai:

12.1.prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės plėtros, puoselėti demokratijos, teisės į informaciją, kultūros atvirumo ir pagarbos intelektinei nuosavybei vertybes, ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą, prisidėti prie neformalaus švietimo ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą;

12.2.kaupti, išsaugoti ir sudaryti galimybes bendruomenei pažinti rašytinį kultūros paveldą, nepriklausomai nuo dokumentų ir informacijos formatų, autorių politinių ar ideologinių pažiūrų.
12.3.inicijuoti Bibliotekos paslaugų ir programų plėtrą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą, didinti kultūros prieinamumą savivaldybės teritorijoje.

13.Pagrindinė Bibliotekos veiklos rūšis – bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

14.Kitos veiklos rūšys:

14.1.įrišimas ir susijusios paslaugos, kodas 18.14;

14.2.kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

14.3.interneto vartų paslaugų veikla, kodas 63.12;

14.4.nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

14.5.fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;

14.6.kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

14.7.kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

14.8.švietimui būdinga paslaugų veikla, kodas 85.60;

15.Biblioteka, įgyvendindama savo tikslus, atsižvelgdama į savivaldybės gyventojų poreikius, vykdo šias funkcijas:

15.1.kaupia, tvarko, sistemina ir saugo Bibliotekos fondą, vadovaudamasi Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

15.2.tvarko Bibliotekos fondų apskaitą, tiria paklausą, užsako naujus įvairių rūšių dokumentus, nurašo neaktualius ir susidėvėjusius dokumentus;

15.3. diegia ir palaiko Lietuvos integralios bibliotekų informacijos (LIBIS) sistemos programinę įrangą Bibliotekoje ir teritoriniuose padaliniuose, kuria elektroninį katalogą;

15.4.rengia nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos dalį, teikia duomenis Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui;

15.5.veikia elektroninės informacijos paslaugų kūrimo ir skaitmeninimo srityje. Kuria krašto paveldo informacijos sistemą;

15.6.kaupia ir saugo kraštotyros dokumentų fondą ir informaciją, susijusią su Marijampole. Rengia kraštotyros darbus, sudaro duomenų bazes, užtikrina krašto fondo dokumentų panaudojimą ir prieinamumą;

15.7.aptarnauja Bibliotekos lankytojus. Teikia vartotojams Bibliotekos dokumentus panaudai, teikia kitas paslaugas, susijusiais su bibliotekiniu aptarnavimu;

15.8.rengia ir vykdo neformaliojo švietimo programas ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoda neformaliojo švietimo pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą programoje ir jo baigimą;

15.9.ugdo gyventojų informacinius gebėjimus, moko naudotis informacijos paieškų sistemomis, rengia ir įgyvendina skaitmeninės kompetencijos ugdymo programas, teikia pagalbą ugdymo procesui;

15.10.užtikrina viešąją interneto prieigą Bibliotekoje ir teritoriniuose padaliniuose, konsultuoja vartotojus, suteikia prieigą prie elektroninių išteklių ir paslaugų;

15.11. vyko kultūrinę ir laisvalaikio funkcijas. Organizuoja kultūrinės sklaidos renginius, sudaro patrauklias sąlygas bendrauti ir siekti žinių bibliotekoje. Rengia meno ir dokumentų parodas, įskaitant virtualias;

15.12. užtikrina informacijos apie Biblioteką ir jos paslaugas sklaidą tradicinėje žiniasklaidoje ir elektroniniais kanalais;

15.13.įgyvendina socialinės atskirties mažinimo iniciatyvas. Plečia informacijos ir kultūros paslaugų spektrą ir prieinamumą socialiai jautrioms bendruomenės grupėms, skatina neįgaliųjų integraciją ir įvairių amžiaus grupių sambūrį bibliotekoje;

15.14.konsultuoja mokyklų bibliotekas bibliotekų veiklos klausimais, teikia joms metodinę paramą;

15.15.Bibliotekos metinių ataskaitų, tyrimų ir veiklos analizės pagrindu planuoja, prognozuoja ir tobulina Bibliotekos veiklą;

15.16.vykdo nestacionarinį gyventojų aptarnavimą, steigia vartotojų aptarnavimo punktus, organizuoja jų veiklą. Kuria paslaugas netradicinėse erdvėse;

15.17.vykdo bibliotekinius tyrimus, tiria vartotojų poreikius, atlieka nuomonių apklausas;

15.18.rengia finansines ir statistines ataskaitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą;

15.19.inicijuoja, rengia ir koordinuoja Bibliotekos plėtros projektus;

15.20.atlieka tarpbibliotekinio abonemento funkcijas;

15.21.organizuoja ir rengia viešųjų pirkimų konkursus pirkti prekes ir paslaugas;

15.22.dalyvauja tarptautinėje ir šalies bibliotekininkų, kultūros ir švietimo organizacijų veikloje, pasirašo veiklos ir partnerystės sutartis su įstaigomis ir organizacijomis;

15.23.vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

16.Bibliotekai vadovauja direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Marijampolės savivaldybės meras, teisės aktų nustatyta tvarka.

17.Bibliotekos direktorių jo nebuvimo darbe atvejais pavaduoja steigėjo skirtas asmuo.

18.Bibliotekos direktorius:

18.1.organizuoja Bibliotekos darbą ir atsako už nustatytų įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir pavestų funkcijų vykdymą;

18.2.skiria į darbą ir atleidžia iš darbo Bibliotekos darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigines instrukcijas;

18.3.skiria Bibliotekos darbuotojams drausmines nuobaudas bei paskatinimus;

18.4.tvirtina struktūrinių padalinių nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo normas, nustato darbuotojų pareigines algas;

18.5.nustato etatų sąrašą, neviršydamas nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo ir maksimalaus etatų skaičiaus, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu;

18.6.nustato ir skiria darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka darbo užmokesčio priedus, priemokas, vienkartines pinigines išmokas, neviršydamas nustatyto darbo užmokesčio fondo;

18.7.remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės teisės aktais ir juos vykdydamas, leidžia įsakymus Bibliotekos darbo organizavimo klausimais, kitus tvarkomuosius dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

18.8.pagal savo kompetenciją atstovauja Bibliotekai visose įstaigose ir organizacijose;

18.9.sudaro komisijas, darbo grupes, Bibliotekos vardu pasirašo sutartis, įgalioja kitus asmenis vykdyti direktoriaus kompetencijos funkcijas;

18.10.rūpinasi Bibliotekos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

18.11.teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Savivaldybės tarybos paskirtomis lėšomis, turi parašo teisę banko dokumentuose ;

18.12.užtikrina, kad Bibliotekos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai, Kultūros ministro įsakymai, savivaldybės institucijų sprendimai, kiti teisės aktai;

18.13.analizuoja Bibliotekos veiklos ir valdymo išteklių būklę, planuoja žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

18.14.sudaro metinę Bibliotekos pajamų ir išlaidų sąmatą;

18.15.rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia Marijampolės savivaldybės tarybai;

18.16.vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

19.Biblioteka patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Marijampolės tarybos patikėtu turtu, finansiniais ištekliais.

20.Bibliotekos lėšų šaltiniai:

20.1.valstybės ir Marijampolės savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

20.2.valstybės investicinių programų lėšos;

20.3.Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

20.4.lėšos, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

20.5.pajamos už teikiamas paslaugas;

20.6.kitos teisėtai įgytos lėšos.

21.Biblioteka finansinę veiklą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka.

22.Biblioteka lėšas naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

23.Bibliotekos lėšos naudojamos šiuose nuostatuose numatytai ir įstatymų nedraužiamai veiklai.

24.Biblioteka buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25.Bibliotekos darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš darbo Bibliotekos direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26.Bibliotekos direktoriaus tarnybinį atlyginimą ir kitas apmokėjimo sąlygas nustato Marijampolės savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27.Bibliotekos darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Bibliotekos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

28.Bibliotekos darbuotojai atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka.

29.Bibliotekos veiklos priežiūrą atlieka Marijampolės savivaldybės administracija.

30.Bibliotekos finansinės veiklos kontrolę vykdo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Marijampolės savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.

31.Vieši Bibliotekos pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Bibliotekos interneto svetainėje – www.marvb.lt.

32.Bibliotekos nuostatai keičiami ir papildomi Bibliotekos direktoriaus ar Marijampolės savivaldybės tarybos iniciatyva.

33.Bibliotekos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba.

34.Biblioteka pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.