PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 26 d.
sprendimu Nr. 1-41

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos nuostatai

1. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, veiklos teisinį pagrindą, tikslus, veiklos rūšis, funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, lėšų šaltinius ir naudojimo tvarką, darbuotojų priėmimą į darbą ir darbo apmokėjimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir priežiūrą, nuostatų keitimo tvarką.
2. Biblioteka yra Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityje ir vykdanti bibliotekinę veiklą.
3. Bibliotekos pavadinimas — Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka.
4. Bibliotekos savininkas — Marijampolės savivaldybė (toliau – Savivaldybė), identifikavimo kodas 111100960, adresas J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė.
5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtinei ir paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai (jeigu paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui).
6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
6.1. priima sprendimą dėl Bibliotekos buveinės pakeitimo;
6.2. priima sprendimą dėl Bibliotekos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;
6.3. tvirtina Bibliotekos nuostatus;
6.4. tvirtina Bibliotekos metinių ataskaitų rinkinį;
6.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
6.6. priima sprendimą dėl Bibliotekos teritorinių struktūrinių padalinių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
6.7. nustato kainas ir tarifus už Bibliotekos teikiamas paslaugas;
6.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais Savininko kompetencijai priskirtus bibliotekos veiklos klausimus.
7. Bibliotekos buveinė – Vytauto g. 20-45, LT-68298 Marijampolė.
8. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą ir blanką su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.
9. Biblioteka turi struktūrinius teritorinius padalinius mieste ir kaimo vietovėse. Bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių skaičių ir išdėstymą, atsižvelgiant vietos sąlygas, nustato Marijampolės savivaldybės taryba. Apie Bibliotekos steigimą, pertvarkymą, pasibaigimą, struktūrinio teritorinio padalinio steigimą arba veiklos nutraukimą Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija informuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją.
10. Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.
11. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, jos paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Biblioteka gali teikti papildomas mokamas paslaugas, kurių sąrašą, remiantis patvirtintu Kultūros ministerijos mokamų paslaugų sąrašu, tvirtina Savininkas.
12. Bibliotekos veiklos laikotarpis yra neterminuotas.
13. Biblioteka yra paramos gavėjas.

14. Bibliotekos veiklos tikslai:
14.1. prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės plėtros, puoselėti demokratijos, teisės į informaciją, kultūros atvirumo ir pagarbos intelektinei nuosavybei vertybes, ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą, prisidėti prie neformalaus švietimo ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą;
14.2. kaupti, saugoti universalų Savivaldybės bendruomenės poreikius atitinkantį dokumentų fondą, sudaryti galimybes bendruomenei pažinti rašytinį kultūros paveldą, nepriklausomai nuo dokumentų ir informacijos formatų, autorių politinių ar ideologinių pažiūrų;
14.3. organizuoti Savivaldybės gyventojų bibliotekinį, informacinį ir kultūrinį aptarnavimą bei neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, inicijuoti Bibliotekos paslaugų ir programų plėtrą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą.
15. Pagrindinės Bibliotekos veiklos sritys – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas, neatsižvelgiant į jų autorių ir juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis paslaugomis užtikrinimas.
16. Pagrindinė Bibliotekos veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK, 2 redakcija) – bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
17. Kitos veiklos rūšys:
17.1. įrišimas ir susijusios paslaugos, kodas 18.14;
17.2. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
17.3. kita informacinių paslaugų veikla, kodas 63.9;
17.4. interneto vartų paslaugų veikla, kodas 63.12;
17.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
17.6. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;
17.7. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;
17.8. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
17.9. kino filmų rodymas, kodas 59.14;
17.10. fotografavimo veikla, kodas 74.20;
17.11. kitas mokymas, kodas 85.5;
17.12. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
17.13. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
17.14. švietimui būdinga paslaugų veikla, kodas 85.60;
17.15. kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla, kodas 90.0;
17.16. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
17.17. profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.12.
18. Biblioteka, siekdama tikslų, vykdo šias funkcijas:
18.1. kaupia, tvarko, sistemina ir saugo Bibliotekos dokumentų fondą, vadovaudamasi Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
18.2. tvarko Bibliotekos dokumentų fondų apskaitą, tiria paklausą, užsako naujus įvairių rūšių dokumentus, nurašo neaktualius ir susidėvėjusius dokumentus;
18.3. dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) diegime, nemokamos viešosios interneto prieigos prieinamumo palaikymo bei kituose Bibliotekos procesų atnaujinimo projektuose;
18.4. veikia elektroninės informacijos paslaugų kūrimo ir skaitmeninimo srityje. Kuria krašto paveldo informacijos sistemą;
18.5. kaupia ir saugo kraštotyros dokumentų fondą ir informaciją, susijusią su Marijampole. Rengia kraštotyros darbus, sudaro duomenų bazes, užtikrina krašto fondo dokumentų panaudojimą ir prieinamumą;
18.6. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais teisės aktais, autorių teisių saugomus elektroninius skaitmeninius dokumentus naudoja gavusi autorių teisių subjektų sutikimą;
18.7. teikia vartotojams dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugas;
18.8. organizuoja švietėjiškas programas ir neformalųjį suaugusiųjų ir vaikų švietimą, teikia pagalbą mokymo procesui, organizuoja įvairias vaikų užimtumo veiklas;
18.9. rengia ir vykdo neformaliojo švietimo programas ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoda neformaliojo švietimo pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą programoje ir jo baigimą;
18.10. rengia ir įgyvendina nacionalinius, tarptautinius, ES struktūrinių fondų ir bendradarbiavimo programų finansuojamus Bibliotekos ir paslaugų plėtros, kultūros, informacijos ir neformaliojo švietimo srityje;
18.11. įgyvendina savanorystės iniciatyvas;
18.12. organizuoja gyventojų medijų informacinio raštingumo mokymus, ugdo informacinius gebėjimus, moko naudotis informacijos paieškų sistemomis, rengia ir įgyvendina skaitmeninės kompetencijos ugdymo programas;
18.13. įgyvendina gyventojų mokymo ir jų kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas įvairiose neformaliojo švietimo programose;
18.14. užtikrina Bibliotekos paslaugų plėtrą ir prieinamumą savivaldybės gyventojams, diegdama naujas paslaugas ir naudodama pasaulio bibliotekų gerąją patirtį ir mokslo pasiekimus;
18.15. teikia viešąją interneto prieigą Bibliotekoje ir teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose, konsultuoja vartotojus, suteikia prieigą prie elektroninių išteklių ir paslaugų;
18.16. vykdo kultūrinę ir laisvalaikio funkcijas: renginiais ir programomis atskleidžia Bibliotekoje sukauptą kultūros paveldą, kuria patogias skaitymo sąlygas ir skatina skaitymą;
18.17. vykdo atvirosios jaunimo erdvės funkcijas: suteikia erdvę 14–29 m. jaunuoliams saugiai praleisti laisvalaikį, bendrauti, susipažinti, užsiimti įvairiomis veiklomis;
18.18. užtikrina informacijos apie Biblioteką ir jos paslaugas sklaidą tradicinėje žiniasklaidoje ir elektroniniais kanalais;
18.19. įgyvendina socialinės atskirties mažinimo iniciatyvas. Plečia informacijos ir kultūros paslaugų spektrą ir prieinamumą socialiai jautrioms bendruomenės grupėms, skatina neįgaliųjų integraciją ir įvairių amžiaus grupių sambūrį bibliotekoje;
18.20. Bibliotekos metinių ataskaitų, tyrimų ir veiklos analizės pagrindu planuoja, prognozuoja strategines Bibliotekos veiklos vystymosi kryptis ir tobulina Bibliotekos veiklą;
18.21. vykdo nestacionarinį gyventojų aptarnavimą ir atlieka mobiliosios bibliotekos funkcijas. Kuria paslaugas netradicinėse erdvėse;
18.22. teikia metodinę pagalbą teritoriniams struktūriniams padaliniams ir užtikrina jų kvalifikacijos kėlimą, organizuoja metodines išvykas ir gerosios patirties sklaidą. Teikia metodinę pagalbą kitoms savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms;
18.23. dalyvauja tarptautinėje ir šalies bibliotekininkų, kultūros ir švietimo organizacijų ir asociacijų veikloje, pasirašo veiklos ir partnerystės sutartis su įstaigomis ir organizacijomis;
18.24. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

19. Bibliotekai vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Vyriausybės ir Bibliotekų įstatymo nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia Marijampolės savivaldybės meras. Bibliotekos direktoriaus kadencijos neribojamos. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Marijampolės savivaldybės merui, – atskaitingas Marijampolės savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybai. Direktoriaus teises ir pareigas nustato šie Nuostatai ir Bibliotekos direktoriaus pareigybės aprašymas.
20. Pasibaigus Bibliotekos direktoriaus 5 metų kadencijai, Marijampolės savivaldybės mero sprendimu, jis gali būti skiriamas be konkurso antrajai 5 metų kadencijai, jeigu jo eitos kadencijos metu visuose kasmetiniuose veiklos vertinimuose jo metų veikla buvo įvertinta gerai arba labai gerai.
21. Kvalifikacinius reikalavimus Bibliotekos direktoriui nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministras.
22. Bibliotekos direktorius, taip pat pretenduojantys šias pareigas eiti asmenys turi būti nepriekaištingos reputacijos.
23. Bibliotekos direktorių ligos, atostogų ir kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų, pavaduoja direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nurodyta ši funkcija.
24. Bibliotekos direktorius:
24.1. organizuoja Bibliotekos darbą ir atsako už nustatytų įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir pavestų funkcijų vykdymą;
24.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Bibliotekos darbuotojus, taip pat juos skatina ir skiria drausmines nuobaudas, tvirtina pareigybių aprašymus, darbo grafikus, kontroliuoja darbuotojų darbo drausmę;
24.3. tvirtina Bibliotekos struktūrą, pareigybių skaičių ir sąrašą;
24.4. tvirtina Bibliotekos struktūrinių padalinių nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas ir kitus vidaus tvarkos dokumentus;
24.5. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimo tvarką nustato Bibliotekos darbuotojų pareiginius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas;
24.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės teisės aktais ir juos vykdydamas, leidžia įsakymus Bibliotekos darbo organizavimo klausimais, kitus tvarkomuosius dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
24.7. pagal kompetenciją atstovauja Biblioteką arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti visose įstaigose ir organizacijose;
24.8. Bibliotekos vardu pasirašo sutartis arba įgalioja kitus asmenis pasirašyti;
24.9. rūpinasi Bibliotekos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;
24.10. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Savivaldybės tarybos patikėtu turtu ir paskirtomis lėšomis, užtikrina racionalų ir taupų turto ir lėšų naudojimą, veiksmingą Bibliotekos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, turi parašo teisę banko dokumentuose;
24.11. užtikrina, kad Bibliotekos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai, Kultūros ministro įsakymai, savivaldybės institucijų sprendimai, kiti teisės aktai;
24.12. organizuoja ir vykdo Bibliotekos darbuotojų veiklos vertinimą, vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Nustato Bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;
24.13. analizuoja Bibliotekos veiklos ir valdymo išteklių būklę, planuoja žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
24.14. Tvirtina Bibliotekos strateginį planą, numato pagrindines Bibliotekos veiklos kryptis;
24.15. sudaro metinę Bibliotekos pajamų ir išlaidų sąmatą;
24.16. organizuoja Bibliotekos dokumentų valdymą ir saugojimą;
24.17. rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia Marijampolės savivaldybės tarybai;
24.18. vadovauja kuriant ir diegiant inovacinius projektus, integruojantis į Lietuvos ir užsienio bibliotekų veiklą ir informacines struktūras;
24.19. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
24.20. gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų.

25. Biblioteka patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Marijampolės savivaldybės tarybos savivaldybės patikėtu turtu, finansiniais ištekliais. Biblioteka šį turto valdo, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Lėšos dokumentams įsigyti Bibliotekai skiriamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, bei, esant galimybei, iš rėmėjų lėšų. Periodinių leidinių įsigijimas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto.
27. Bibliotekos lėšų šaltiniai:
27.1. valstybės ir Savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;
27.2. valstybės investicinių programų lėšos;
27.3. Lietuvos, Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos;
27.4. fizinių ir juridinių asmenų parama, dovanos;
27.5. pajamos už teikiamas paslaugas;
27.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
28. Lėšas Biblioteka naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintą išlaidų sąmatą, šiuose Nuostatuose numatytai ir nedraudžiamai veiklai.
29. Bibliotekos finansinę apskaitą organizuoja pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą.

30. Bibliotekos darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš darbo Bibliotekos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygo už darbą įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
31. Bibliotekos direktoriaus tarnybinį atlyginimą ir kitas apmokėjimo sąlygas nustato Marijampolės savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Bibliotekos darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Bibliotekos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimo tvarką.
33. Bibliotekos darbuotojai už turtinę žalą atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Bibliotekos finansinės veiklos kontrolę vykdo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Marijampolės savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.
35. Biblioteka yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Lėšas naudoja pagal asignavimų valdytojo vadovo patvirtintą sąmatą.

36. Vieši Bibliotekos pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Bibliotekos interneto svetainėje – www.marvb.lt.
37. Bibliotekos nuostatai keičiami ir papildomi Marijampolės savivaldybės mero, Bibliotekos direktoriaus ar Marijampolės savivaldybės tarybos iniciatyva.
38. Bibliotekos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba Marijampolės savivaldybės mero teikimu.
39. Biblioteka pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymais bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.