Kapsuko miesto ir rajono nepublikuotų kraštotyros darbų bibliografinė rodyklė (1964-1984)

1985 m. Kapsuko [Marijampolės] miesto centrinė biblioteka (Dalia Giniuvienė) ir Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Kapsuko skyrius (Danutė Straigienė) parengė „Kapsuko miesto ir rajono nepublikuotų kraštotyros darbų bibliografinę rodyklę“, aprėpiančią keliolikos metų kraštotyrinio darbo rezultatus. Leidinyje neišvengta sovietinės ideologijos primestų temų, tačiau už tam laikui privalomų formuluočių slepiasi daug vertingos informacijos, naudingos šių dienų praeities tyrinėtojams.

Sudarė D. Giniuvienė; medžiagą surinko D. Straigienė; Kapsuko miesto centrinė biblioteka; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Kapsuko skyrius. – Kapsukas, 1985. – 41 p

Bibliografiniame sąraše pateikiami Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos filialuose ir Krašto fonde saugomi kraštotyros, diplominiai darbai, prisiminimai, literatūrinė kūryba. Didžiąją dalį darbų, saugomų Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose, parengė bibliotekininkai. Kitą autorių grupė – bibliotekos aptarnaujamoje teritorijoje esančių organizacijų darbuotojai bei privatūs asmenys. Sąrašas suskirstytas temomis.Temos (skyriaus) viduje – pagal abėcėlę. Apraše nurodoma vieta, kur saugomas darbas. Ateityje šis sąrašas bus papildomas naujomis pozicijomis, redaguojamas, kai kurios darbus numatyta suskaitmeninti.

Bibliografiniame sąraše pateikiami Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos filialuose ir Krašto fonde saugomi kraštotyros, diplominiai darbai, prisiminimai, literatūrinė kūryba. Didžiąją dalį darbų, saugomų Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose, parengė bibliotekininkai. Kitą autorių grupė – bibliotekos aptarnaujamoje teritorijoje esančių organizacijų darbuotojai bei privatūs asmenys. Sąrašas suskirstytas temomis:

 • Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai
 • Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos
 • Religija. Bažnyčios
 • Politika
 • Ekonomika. Pramonė
 • Švietimas. Mokyklos
 • Menas
 • Literatūra. Memuarai
 • Kraštotyra
 • Biografijos
 • Istorija
 • Knygnešiai

Temos (skyriaus) viduje – pagal abėcėlę. Apraše nurodoma vieta, kur saugomas darbas. Ateityje šis sąrašas bus papildomas naujomis pozicijomis, redaguojamas, kai kurios darbus numatyta suskaitmeninti.

Bibliografinis sąrašas: Nuoroda
Sutrumpinimai:
bibliogr. – bibliografija
CB – Centrinė biblioteka
iliustr. – iliustracija
įr. – įrištas
k. – kaimas
lap. – lapas
m. – metai
Mašinr. – mašinraščio tekstas
MPKVB – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Nr. – numeris
nuotr. – nuotrauka
p. – puslapis
raj. – rajonas
Rankr. – rankraštis, ranka rašytas tekstas
s. a. – sine ano (data nežinoma)
s. l. – sine loco (leidimo vieta nežinoma)
Spausd. – kompiuteriu surinktas ir atspausdintas tekstas

2009 metais buvo pradėta kurti virtuali krašto enciklopedija „Graži tu mano“ (www.grazitumano.lt). Enciklopedijos sukūrimą inicijavo projekto „Bibliotekos pažangai“ grupė drauge su Lietuvos bibliotekininkų draugija. Projektą įgyvendinti pradėjo viešųjų bibliotekų darbuotojai, dalyvavę konkurse „Žinių meistras“(2009).Taip buvo sukurtas enciklopedijos pagrindas – pirmi pasakojimai apie mūsų kraštą ir jo žmones.

Norint, kad enciklopedijos kūrimu susidomėtų kuo daugiau žmonių, buvo paskelbti keli konkursai: „Atgimimo istorija“ (2010), „Atvirukai iš gimtinės“ (2010), „Mano krašto gardėsis“ (2013). Enciklopedijos kūrime dalyvavo ir Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos (MPKVB) darbuotojai. Per penkerius metus parengėme ir publikavome virš 80 straipsnių, fotografijų, filmuotos medžiagos. Idėjos autoriai tikėjosi, jog jų sumanymas „taps solidžia alternatyva populiariausioms interneto enciklopedijoms“. Tačiau projektui baigiantis, matosi, kad šiai enciklopedijai vargu, ar lemta tapti lietuviškąja Vikipedija.

Kad MPKVB bibliotekininkų triūsas neprapultų interneto platybėse, pateikiame publikacijų enciklopedijoje „Graži tu mano“ sąvadą. Įtraukti ir bibliotekos bičiulių straipsniai, kuriuos enciklopedijoje publikavo bibliotekos darbuotojai. Straipsniai sąvade yra pateikiami pagal pavadinimus, abėcėlės seka, nurodant autorių, publikavimo datą, dokumento formą (tekstas, fotografija, video). Reikiamą informaciją pasiekiama paspaudus „Nuorodą“. Rengiant sąvadą kilo sunkumų, nustatant kai kurių straipsnių autorystę. Neįvardino savęs ir konkurso „Atvirukai iš gimtinės“ dalyviai, todėl šios publikacijos liko už sąrašo ribų.

Albinas Dūdonis / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Amalvas / [Parengė Dalia Sudeikienė, MPKVB Gudelių filialas]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Aniuta Vitkauskaitė – Dukynienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Antanas Bublys / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Atgimimas Igliaukoje / [Parengė Gražina Maliejienė, MPKVB Igliaukos filialas]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Biruta Pėveraitytė – Giraitienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Birutė Žilinskaitė – Papečkienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Būriškių piliakalnis / [Parengė Elvyra Kalindrienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Česlova Jakštytė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Daukšiai / [Parengė Irma Leonavičienė, MPKVB Daukšių filialas]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Edita Rimavičiūtė / [Irena Rimavičienė, MPKVB Želsvos filialas]. – 2009. – Tekstas. – Nuoroda.

Elena Šergalienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Gintautas Žibūda : Mano krašto portretai : Marijampolietiškos mįslės / [Parengė Vaidas Baranauskas ir Loreta Skinkienė, MPKVB]. – 2012. – Video. – Nuoroda.

Gudeliai / [Parengė Dalia Sudeikienė, MPKVB Gudelių filialas]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda

Gudinės kaimo šventė / [Parengė Magelė Aleksandravičienė, MPKVB Igliškėlių filialas]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Igliauka / [Parengė Gražina Maliejienė, MPKVB Daukšių filialas]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Igliškėliai / [Parengė Magelė Aleksandravičienė, MPKVB, Igliškėlių filialas]. – 2006. – Tekstas. – Nuoroda.

Irena Anelė Vaičiulytė – Bradaitienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Irenos kūčiukai / [Prengė Irena Rimavičienė, MPKVB, Želsvos filialas]. – 2013. – Tekstas. – Nuoroda.

Irenos vėdarai /[Prengė Irena Rimavičienė, MPKVB, Želsvos filialas]. – 2013. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Janina Motiejūnaitė- Martynaitienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Jonas Totoraitis / [Parengė Loreta Skinkienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Jonas Vitas Augustaitis / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Juozas Andriuškevičius /[Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Juozas Barkauskas / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Kas Igliauka be M. Venskūnienės šokių kolektyvo „Tryptukas“! / [Parengė Gražina Maliejienė, MPKVB Igliaukos filialas]. – 2009. – Tekstas. – Nuoroda.

Kas po to? Kas dabar? Persitvarkymo sąjūdis Marijampolėje / Antanas Jakšys. – 2010. – Tekstas. – Nuoroda.

Kazimieras Knoras / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Kęstutis Subačius / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Kleva Kazlauskaitė – Verbickienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Knygnešys Vincas Bielskus sugrįžo į Tėviškę / [Virginija Bielskuvienė, MPKVB Balsupių filialas]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Koplytėlės atšventinimas Patašinėje / [Parengė Ilona Jančaitienė, MPKVB Patašinės filialas]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Kosmonautas : lakūnas kosmonautas Rimantas Antanas Stankevičius / [Autorius nenurodytas]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Leibos ir Narvos (Krasnojarsko kraštas) lietuvių tremtinių virtuvė / [Parengė Loreta Skinkienė, MPKVB]. – 2013. – Nuoroda.

Lietuvos sąjūdis Marijampolėje / Gražina Ligija Trimakaitė. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Liudvika Lietuvninkaitė Marmienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Loreta Zaleckienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Marija Krasauskienė /[Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Marija Zimnickaitė – Mikalauskienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Marijampolės Atgimimo fotografija / [Parengė Loreta Skinkienė, MPKVB]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Marijampolės fotografijos istorija / [Parengė Loreta Skinkienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Marijampolės literatų klubas „Sietynas“ / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Tekstas, fotografijos. – Nuoroda.

Marijampolės miesto kamerinis ansamblis Cantare / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka / [Parengė Vaidas Baranauskas, MPKVB]. – 2011. – Video. – Nuoroda.

Mažoji Gudelių seniūnijos architektūra / Užrašė Irena Pabedinskienė – 2010. – Tekstas. – Nuoroda.

Mažoji Gudelių seniūnijos architektūra / Užrašė Irena Pabedinskienė – 2010. – Fotografijos. –Nuoroda.

Multicentras / [Parengė Vaidas Baranauskas, MPKVB]. – 2011. – Tekstas, video, fotografijos. – Nuoroda.

Nepriklausomybės paminklas Daukšiuose „Dievui ir Tėvynei“ / [Parengė Irma Leonavičienė, MPKVB Daukšių filialas]. – 2010– Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Ona Vyšniauskaitė – Mačiulienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Paminklo šv. Aloyzui atstatymas Trakiškių kaime / [Parengė Ilona Jančaitienė, MPKVB Patašinės filialas]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Patašinė / [Parengė Ilona Jančaitienė, MPKVB Patašinės filialas]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Patašinės Šv. Kryžiaus koplyčia / [Parengė Ilona Jančaitienė, MPKVB Patašinės filialas]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Patilčių kaimo kryžius / [Parengė Magelė Aleksandravičienė, MPKVB Igliškėlių filialas]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Petras Kriaučiūnas – tautinio atgimimo pradininkas Sūduvoje / [Parengė Loreta Skinkienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Rimantas Juknevičius – Sausio 13-osios auka / [Autorius nenurodytas]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Roma Cibulskaja / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Romas Rusteika (Marijampolė) : Mano krašto portretai : Marijampolietiškos mįslės / [Parengė Vaidas Baranauskas ir Loreta Skinkienė, MPKVB]. – 2012. – Video. – Nuoroda.

Sasnava / [Parengė Aušra Valaitienė, MPKVB Sasnavos filialas]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Sasnavos bažnyčia / [Parengė Aušra Valaitienė, MPKVB Sasnavos filialas]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Sąjūdžio susikūrimas ir veikla Marijampolėje (1988-1991 m.) / Stasys Daugėla. – 2010. – Tekstas. – Nuoroda.

Stasys Ilgūnas / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Šunskai / [Parengė Birutė Žolynienė, MPKVB Šunskų filialas]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. Nuoroda.

Tautinis atgimimas Gudelių seniūnijoje / [Parengė Irena Pabedinskienė]. – 2010. – Tekstas. – Nuoroda.

Tautinių šokių kolektyvas „Tryptukas“ / [Parengė Gražina Maliejienė, MPKVB Igliaukos filialas]. – 20012. – Tekstas, video, fotografijos. – Nuoroda.

Trispalvė Patašinėje / [Parengė Ilona Jančaitienė, MPKVB Patašinės filialas]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Valavičiai / [Parengė Lilija Stankevičienė, MPKVB Valavičių filialas]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Valavičių kryžiaus atgimimas / [Parengė Lilija Stankevičienė, MPKVB, Valavičių filialas]. – 2010. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Vytautas Ciplijauskas / [Autorius nenurodytas] – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Zita Jasulaitytė Dzidolikienė / [Parengė Aldona Murauskienė, MPKVB]. – 2009. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Žaltyčio ežeras / [Parengė Elvyra Kalindrienė, MPKVB]. – 2009. – Tekstas. – Nuoroda.

Žolinių šventė Tautkaičių kaime / [Parengė Elena Čėsnienė, MPKVB Tautkaičių filialas]. – 2011. – Iliustruotas tekstas. – Nuoroda.

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google