2022 gegužės 12 d.

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Lankytojų aptarnavimo centro vyresniojo bibliotekininko pareigas.

1, 0 (vienas etatas) pareigybė.
Specialistai (3 grupė). Vyresnysis bibliotekininkas pavaldus Lankytojų aptarnavimo centro vedėjui.
A2 lygio pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,7 – 7,0.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

1. Turėti aukštąjį socialinių arba humanitarinių mokslų srities ne žemesnį kaip profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Privalumas – išsilavinimas informacijos paslaugų, bibliotekininkystės, komunikacijos srityse.

2. Turėti įgūdžių vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo, dokumentų fondų organizavimo ir tvarkymo, elektroninės informacijos paieškos srityse;

3. Žinoti pagrindinius kultūrinės, bibliotekų ir informacinės veiklos principus: renginių organizavimo, dokumentų fondų tvarkymo, naudojimo ir viešinimo, vartotojų aptarnavimo, fizinės ir elektroninės informacijos paieškos formas ir metodus;

4. Valdyti ir išmanyti medijas bei šiuolaikines komunikacijos priemones.

5. Mokėti valstybinę kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

6. Vyresnysis bibliotekininkas turi gebėti:

a) Inicijuoti ir rengti bibliotekų veiklą skatinančius projektus;

b) Registruoti, konsultuoti ir mokyti vartotojus, organizuoti skaitmeninio raštingumo užsiėmimus ir renginius gyventojams, skatinti jų kūrybiškumą, užimtumą Bibliotekoje ir skaitymą;

c) Kurti bendruomenišką ir draugišką aplinką įstaigoje, tenkinant vartotojų kultūrinius, socialinius ir informacinius poreikius;

d) Gebėti analizuoti, apibendrinti, pristatyti ir aktualizuoti literatūrinius leidinius, suvokti šiandieninės visuomenės poreikius ir turėti platų Lietuvos kultūros pažinimą regiono ir pasauliniuose kontekstuose.

e) Dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu (MS Office programiniu paketu), išmanyti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS).

f) Taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

7. Vyresnysis bibliotekininkas turi žinoti:

a) Saugos darbe, gaisro saugos ir elektrosaugos reikalavimus;

b) Dokumentų rengimo reikalavimus ir gebėti taikyti juos praktikoje.

Vyresniojo bibliotekininko funkcijos:

1. Vykdo vartotojų ir lankytojų kultūrinį ir informacinį aptarnavimą Bibliotekoje ir juos konsultuoja:

1.1. Kuria, papildo ir redaguoja LIBIS vartotojų duomenų bazę, naudodamas LIBIS programinę įrangą;

1.2. Konsultuoja ir moko vartotojus naudotis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis, informacijos paieškos sistemomis, elektroniniu katalogu ir dokumentų fondų išdėstymo klausimais;

1.3. Organizuoja skaitmeninio raštingumo mokymus, pristato naujas elektronines bibliotekos paslaugas.

2. Aptarnauja vartotojus:

2.1. Registruoja ir tvarko išduodamus ir grąžinamus dokumentus;

2.2. Tvarko vartotojų, laiku negrąžinusių dokumentų apskaitą, dirba su LIBIS PĮ;

2.3. Fiksuoja ir analizuoja statistinius duomenis, pildo elektroninį darbo dienoraštį;

2.4. Atsako į vartotojų bibliografines užklausas, registruoja ir analizuoja neigiamus atsakymus ir pildo dezideratų kartoteką.

2.5. Užtikrina vartotojų asmens duomenų apsaugą;

2.6. Teikia mokamas paslaugas vartotojams, numatytas Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše ir tvarko jų apskaitą.

3. Kaupia, tvarko ir saugo vartotojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą:

3.1. Atlieka dokumentų fondo sudėties, naudojimo, atitikimo vartotojų poreikiams analizes, dalyvauja fondų tyrimuose;

3.2. Rūpinasi dokumentų fondo viešinimu, vizualiniu patrauklumu ir informatyvumu;

3.3. Dalyvauja fondo patikrinimuose, rūpinasi dokumentų saugumu;

3.4. Atlieka nepaklausių, susidėvėjusių ir neaktualių dokumentų atranką, rengia nurašymo ir perdavimo aktus;

4. Organizuoja ir vykdo kultūrinę ir edukacinę bendruomenės veiklą:

4.1. Rengia įvairių formų renginius, įskaitant virtualius;

4.2. Organizuoja bendruomenei turiningą laisvalaikį: pažintines ekskursijas, seminarus, mokymus, neformalaus ugdymo užsiėmimus, pristato literatūrą ir kūrėjus;

4.3. Telkia bibliotekoje ir sudaro sąlygas turiningai praleisti laisvalaikį socialiai pažeidžiamų grupių atstovams, skatina jų saviraišką;

4.4. Plečia bibliotekinio aptarnavimo formas: dirba išoriniuose aptarnavimo punktuose, organizuoja knygnešystę;

5. Inicijuoja skaitymo skatinimo iniciatyvas, viešina ir reklamuoja bibliotekos paslaugas ir dokumentų fondus elektroninėje erdvėje ir tradicinės žiniasklaidos formomis:

5.1. Teikia informacijas žiniasklaidos portalams ir Bibliotekos interneto svetainei;

5.2. Administruoja socialinių tinklų paskyras;

5.3. Rengia reklaminę informacinę medžiagą, bukletus, kvietimus, skrajutes ir pan.;

5.4. Užtikrina tvarką ir kokybišką vartotojų aptarnavimą, dokumentų fondų, įrangos ir kitų vertybių apsaugą;

5.5. Rengia savo darbo planus, ataskaitas ir nustatyta tvarka atsiskaito Centro vedėjui;

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje;

2. Motyvacinį laišką;

3. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Dokumentus, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. gegužės 27 d.:
Tiesiogiai (Vytauto g. 20, Marijampolė, personalo vadybininkei);
Elektroniniu paštu – info@marvb.lt
Atrankos skelbimo data – 2022 m. gegužės 12 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data – 2022 m. gegužės 31 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualaus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir trukmė.

Dėl informacijos pasiteiravimui kreiptis: Jūratė Pajaujienė, LAC vedėja, tel. 8 651 35 245

Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email