Biblioteka 1940-1950 metais

Kultūros darbuotojai prie Vytauto parko vartų. Iš kairės: bibliotekininkė Archipova, bibliotekos vedėja Elvyra Naudžiūtė-Sabaliauskienė, kultūros skyriaus vedėjas Henrikas Barauskas, bibliotekininkės A. Čižauskaitė ir Jona Brundzaitė-Žienienė, 1952 m. Fot. iš MPKVB fondų.

1940 m. Lietuvos Respublikai praradus nepriklausomybę, sovietų valdžiai bibliotekos tapo komunistinės ideologijos šaukliais. Kultūrinė ir švietėjiška viešosios bibliotekos funkcijos tampa antraplanėmis, o bibliotekos dokumentų fondai, darbo formos ir turinys, personalo politika formuojami laikantis komunistų partijos suvažiavimuose ir plenumuose suformuotų tezių. 1941 m. birželio 21 d. biblioteka buvo subombarduota ir sudegė, vėl atkurta tik 1942 m. balandžio mėn. 1942 m. bibliotekos fonduose buvo 2867 knygos, o po karo beliko tik 795 knygos. 1943 m. bibliotekoje buvo užregistruota 668 skaitytojai, iš jų – 546 vyrai, jiems išduota 429 leidiniai. Vokiečių kariuomenei traukiantis, biblioteka buvo uždaryta.

Pokario metais biblioteka atvėrė duris Marijampolės centre, Gedimino g. 7 name, II aukšte. 1945 m. bibliotekoje skaitė 217 skaitytojų, jiems buvo išduota daugiau kaip 8000 leidinių. Bibliotekos fonduose tuo metu buvo daugiau kaip 3000 leidinių. Į biblioteką pateko beglobės kitų Marijampolės bibliotekų ir privačių asmenų knygos (A. Bulotos ir kitų), tačiau pradedami gauti ir nauji leidiniai, prenumeruojami žurnalai ir laikraščiai („Pionierius“, „Komjaunimo tiesa“, „Naujasis kelias“, „Literatūra ir menas“, „Komunistas“ ir pan.). Bibliotekoje dirbo 3 darbuotojai, biblioteka turėjo saugyklą, 1946 m. įrengta skaitykla, pradėta naudotis tarpbibliotekiniu abonementu.

Komunistų partijos suvažiavimų, TSKP CK plenumų ir nutarimų nurodytos darbo kryptys, GLAVLIT–o cenzorių (Vyriausioji literatūros ir leidybos reikalų valdyba) raštai ir draudimai formavo Lietuvos viešųjų bibliotekų fondų komplektavimo ir naudojimo tvarką bei visą bibliotekų darbą. Biblioteka tampa ideologine įstaiga, o „tarybinis bibliotekininkas – atsakingas socialistinės statybos dalyvis“3. Šeštajame dešimtmetyje bibliotekoms iškeliamas uždavinys – pasiekti, kad per 2-3 metus kiekvienam šalies piliečiui būtų prieinamos bibliotekos. Siekiant suteikti galimybę visiems piliečiams skaityti bibliotekose, plečiamas bibliotekų tinklas, ugdomas visuomenės poreikis nuolat bendrauti su knyga. 1953 m. Marijampolės (tuometinio Kapsuko) rajone veikė 18 kilnojamųjų ir 12 apylinkių bibliotekų. Pradedamas formuoti masinių bibliotekų tinklas: uždaromi klubai – skaityklos, kilnojamosios bibliotekėlės iki šiol buvusios kiekviename Marijampolės kolūkyje ir vietoje jų steigiamos masinės kaimo bibliotekos. Per šį laikotarpį išsiplečia Marijampolės rajono valdos – prijungiami Kalvarijos ir Kazlų Rūdos rajonai. Marijampolės biblioteka tampa rajonine ir pradeda teikti metodinę pagalbą – konsultacijas ir mokymus kaimo masinėms bibliotekoms, organizuoti socialistinį lenktyniavimą.

Dokumentai
Inventorinė bibliotekos knyga nuo 1941 m.
Marijampolės viešoji valstybinė biblioteka. Bendras susirašinėjimas, 1942 – 1943 m.
Marijampolės viešoji valstybinė biblioteka. Susirašinėjimų byla, 1944 – 1945 m.
Marijampolės valstybinė viešoji biblioteka. Darbų byla, 1946 m.
Marijampolės valstybinė viešoji biblioteka. Gaunamų raštų byla, 1948 m.
Marijampolės valstybinė viešoji biblioteka. Gaunamų raštų byla, 1949 m.
Spauda
Klubų-skaityklų vedėjų seminaras // Naujasis kelias. – 1946, birž. 27, nr. 46 (135), p. 2.
Naujų knygų kontingentas bibliotekoms ir skaitykloms // Naujasis kelias. – 1946, birž. 27, nr. 46 (135), p. 2.
Bibliotekos vadovai

1923 – 1942 Marija Žičkauskaitė-Dailydienė
1942 – 1944 Izabelė Dumčiūtė
1944 – J. Kudrevcevas
1944 – 1946 Izabelė Dumčiūtė
1947 – 1952 Elvyra Naudžiūtė –Sabaliausdkienė

Bibliotekos būstinės (adresai)

1923 – 1941 Bažnyčios g. (tikslesnio adreso nustatyti nepavyko)
1942 – 1944 Bažnyčios g. 5
1945 – 1946 Gedimino 7
1947 – 1948 Vytauto g. 29 (Černiachovskio g.)
1948 – 1959 Vytauto g. 33 (Černiachovskio g.33) Vaikų literatūros skyrius čia veikė iki 1983 m.

Fotografijos
J. Kudrevcevas bibliotekos vedėju dirbo 1944 metais. Fot. saugoma MPKVB KF.
Prie Marijampolės viešosios bibliotekos bei kitų kultūros įstaigų durų (Vytauto g. 27). Iš kairės: skaityklos vedėja Lionė Kaušaitė-Archipova, bibliotekos vedėja Elvyra Naudžiūtė, bibliotekininkė Joana Brundzaitė-Žiemienė. Apie 1948-1949 metus. Fot. iš J. Brunzaitės-Žiemienės asmeninio archyvo.
Vaikų literatūros skyrius. Bibliotekininkė Joana Brundzaitė-Žiemienė. Apie 1949 m. Fot. iš J. Brunzaitės-Žiemienės asmeninio archyvo.
Prie Marijampolės viešosios bibliotekos bei kitų kultūros įstaigų durų (Vytauto g. 27). Iš kairės: skaityklos vedėja Teofilė Čižauskienė, bibliotekos vedėja Elvyra Naudžiūtė, bibliotekininkė Joana Brundzaitė-Žiemienė. Apie 1948-1949 metus. Fot. iš J. Brunzaitės-Žiemienės asmeninio archyvo.
Prie Marijampolės viešosios bibliotekos durų (Vytauto g. 27). Iš kairės: bibliotekininkė Joana Brundzaitė-Žiemienė, skaityklos vedėja Teofilė Čižauskienė, bibliotekos vedėja Elvyra Naudžiūtė-Sabaliauskienė, vaikų bibliotekos vedėjas Antanas Aleknavičius, bibliotekininkė Emilija Žolynaitė. Apie 1948-1950 metus. Fot. iš J. Brunzaitės-Žiemienės asmeninio archyvo.
Kultūros darbuotojai prie Marijampolės dramos teatro pastato. Iš kairės, stovi: 2-bibliotekininkė Aldona Tekoriūtė-Uleckienė, greta bibliotekos vedėja Elvyra Naudžiūtė-Sabaliauskienė, 7 -bibliotekininkė Emilija Žolynaitė, 9- Marijampolės kultūros skyriaus vedėjas Antanas Matulaitis. I-oje eilėje: Bronius Gustainis, bibliotekininkė Joana Brundzaitė- Žiemienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėjas Antanas Aleknevičius. Fot. iš Joanos Brundzaitė-Žiemienės asmeninio archyvo.
Prie Vaikų bibliotekos Černechovskio g. 33 (pastatas neišlikęs, dabar Vytauto gatvė). Pirmame plane Vaikų bibliotekos vedėja Elena Čižauskaitė. Antroje eilėje bibliotekininkės Daukšytė-Rimkienė ir Joana Brunzaitė-Žiemienė. 1948 m. Fot. iš Joanos Brundzaitė-Žiemienės asmeninio archyvo.
Prie Vaikų bibliotekos Černechovskio g. 33 (pastatas neišlikęs, dabar Vytauto gatvė). Iš kairės: bibliotekininkė Joana Brunzaitė-Žiemienė, bibliotekos vedėja Elena Čižauskaitė, bibliotekininkė Daukšytė-Rimkienė. Fot. iš Joanos Brundzaitė-Žiemienės asmeninio archyvo.
Bibliotekos darbuotojai Vytauto parke. Iš kairės: bibliotekininkės Joana Brundzaitė-Žiemienė, trumpai dirbusi Degutytė, Regina Vereškaitė, kultūros skyriaus darbuotojas Kostas Masaitis. 1948 m. pavasaris. Fot. iš Joanos Brundzaitė-Žiemienės asmeninio archyvo.
Bibliotekininkės Marijampolės mokytojų seminarijos parke. Apie 1949 metai. Fot. iš Joanos Brundzaitė-Žiemienės asmeninio archyvo.
Bibliotekininkės iškylauja. 1949 metai. Fot. iš Joanos Brundzaitė-Žiemienės asmeninio archyvo.
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google