Biblioteka 1921-1940 metais

Marijampolės apskrities savivaldybės pastate (Vytauto g. 41) 1921-1924 metais glaudėsi biblioteka. XX a. pradžia. Fot. iš A.Cėplos kolekcijos.

Lietuvos Respublikos savivaldybių įstatyme (1919 m. spalio 10 d.) nurodyta, kad „…valsčiaus savivaldybės įstaigoms priklauso … knygynų steigimas ir užlaikymas“1. 1921 m. rugsėjo mėn. 1 d. Valstybinio centrinio knygyno filialas pradėjo veikti ir Marijampolėje. Pradžia buvo sunki – biblioteka neturėjo patalpų, jaunos valstybės skiriamų lėšų neužteko net leidinių naujienoms įsigyti, nekalbant apie įvairių mokslo šakų literatūrą, skaitytojų poreikiai buvo didesni už bibliotekos galimybes. 1923 m. balandžio mėn. 13 d. Švietimo ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui adresuotame rašte, apie Marijampolės centrinio knygyno filialą rašoma (kalba netaisyta): „Jis užima vieną kambarėlį apskrities savivaldybės bute; kambarėlis žema tvorele perskirtas į 2 skyrius; viename randasi sena suirusi spinta, kurioje patalpintos knygos; kitos knygos guli ant grindų; viena mažytis stalelis, viena taburetė – tai ir visi baldai… Knygyne viso randasi suregistruotų ir sukataloguotų 1162 knygos; iš jų 250 su aptaisais, likusios 912 be aptaisų. Nesuregistruota dar 300 knygų… Knygos išduodamos tik į namus skaityti. Ėmėjai daugiausia moksleiviai ir keletas kareivių. Skaitytojų labai mažai.“

Informacija apie prieškario bibliotekos darbą fragmentiška ir kartais prieštaringa, daug duomenų neišliko ar dingo karo metu, tačiau jau 1938 m. periodinėje spaudoje rašoma, kad „ … Marijampolės valstybinė Viešoji biblioteka ir prie jos esanti skaitykla paskutiniu laiku turi gana daug skaitytojų, kurių į dieną apsilanko 50 – 60. Todėl Švietimo Ministerija rūpinasi nuolatiniu skaityklos plėtimu, išrašydama didelį skaičių laikraščių ir žurnalų. Viso šiuo metu skaityklą lanko apie 70 laikraščių ir žurnalų“2. 1938 m. bibliotekos paslaugomis naudojosi 240 Marijampolės gyventojų, jiems išduota daugiau kaip 4600 knygų. Biblioteka metų pradžioje turėjo 7387 tomus knygų, dešimtadalį fondo sudarė knygos užsienio kalbomis – rusų, žydų, hebrajų, lenkų, esperanto ir kitomis. Didžiausią skaitytojų dalį sudarė moksleiviai (194), mokytojai (13), valstybės ir savivaldybės tarnautojai (13), keli ūkininkai, darbininkai, prekybininkai ir laisvųjų profesijų atstovai. Daugiausiai buvo skaitoma grožinė literatūra.

Mokytoja Genovaitė Jarumbavičiūtė išsaugojo ir bibliotekai padovanojo V. Rachmanovos knygą „Naujųjų žmonių fabrikas“, išleistą 1936 m., su „Marijampolės P. Kriaučiūno Viešosios bibliotekos“ anspaudu.

Valstybinio centrinio knygyno Marijampolės skyrių lygiomis dalimis išlaikė miesto ir apskrities savivaldybės. Naudojimasis biblioteka buvo mokamas – 1940 m. kiekvienas bibliotekos skaitytojas turėjo mokėti 1 Lt mėnesinį abonementinį mokestį.

Prieškariu Marijampolėje veikė 10 bibliotekų, iš kurių didžiausia ir turtingiausia – Marijonų Vienuolyno biblioteka. Antroji pagal dydį – valstybės centrinio knygyno Marijampolės skyrius. Priėmus bibliotekų įstatymą (1936 m.), pradėtas viešojo naudojimo bibliotekų valsčių centruose steigimas, kurias išlaikė vietos savivaldybės: 1937 m. biblioteka pradėjo veikti Kalvarijoje, 1939 m. – Liudvinave. Pradėjo formuotis viešųjų bibliotekų tinklas Marijampolės apskrityje.

Dokumentai
Švietimo ministerijos Bendrųjų reikalų departamentui ; [ Revizijos atliktos Centralinio Valstybės knygyno Ukmergės, Marijampolės ir Panevėžio skyriuose ataskaita] : Kaunas, 1923 m. balandžio 12 d. / Vyr. Ypatingiems Reikalams Valdininkas Bočys. – LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1296, l. 183, 183 a.p., 184.
Švietimo Ministerijai. Bendrųjų Reikalų Departamentui : [Marijampolės Centralio Valstybės Knygyno vedėjos atsakymas į revizoriaus ir departamento valdininkų sprendimus] : 1923 m. gegužė 15 d., [dokumento nr.] 51 / Knygyno vedėja I. Natkevičaitė. – LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1296, l. 186, 186 a.p., 187.
Valstybės centralinio knygyno Marijampolės skyriaus perdavimo ir priėmimo aktas: 1923 m. birželio 21 d. – LCVA, f. 391, a. 4, b. 1296, l. 168, 168 a.p., 169, 169 a.p., 170.
Spauda
Centralinis Valstybės Knygynas Kaune : Marijampolės skyrius // Švietimo darbas. – 1928, nr. 12. – P. 2876-2879.
Valstybės Centralinis Knygynas ir skyriai : Marijampolės skyrius // Švietimo ministerijos 1931 metų veikimo apyskaita. – K., 1932/1933, p. 377-382.
Marijampolėje „Valstybiniame Centraliniame Knygyne“ yra įvairaus turinio apie pusšešto tūkstančio tomų knygų // Bibliografijos žinios – 1933, nr. 1, p. 46.
Jau veikia ir paštininkų V.V.V. skyr. skaitykla // Mūsų kraštas. – 1935, saus. 27, nr. 27(4). – p. 5B (58).
III Baltijos valstybių bibliotekininkų kongresas Marijampolėje // Suvalkų kraštas. – 1938, birž. 11, p. 1.
Turtinama biblioteka // Suvalkų kraštas. – 1938, vas. 5, nr. 5, p. 6.
Marijampolės bibliotekos / S.K. // Suvalkų kraštas. – 1938, spal. 1, p. 2.
Bibliotekos duoda pelno // Lietuvos aidas. – 1939, saus. 28, p. 7.
Marijampolėje yra nemažai bibliotekų…“ // Lietuvos aidas. – 1939. – lapkr. 15. – P. 6.
Bibliotekos vadovai

1921 – 1923 Izabelė Natkevičaitė
1923 – 1942 Marija Žičkauskaitė-Dailydienė

Bibliotekos būstinės (adresai)

1921 -1923 Vytauto g. 41 (šiuo metu Vytauto g. 25)
1923 -1941 Bažnyčios g. (tikslesnio adreso nustatyti nepavyko)

Fitografijos
Marijampolės apskrities savivaldybės pastate (Vytauto g. 41) 1921-1924 metais glaudėsi biblioteka. XX a. pradžia. Fot. iš A.Cėplos kolekcijos.
Marijampolės apskrities savivaldybės pastate (Vytauto g. 41, šiandien – Vytauto g. 25) 1921-1924 metais glaudėsi biblioteka. 2013 m. Fot. Vaido Baranausko.
Dalintis:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google